Pastorace

Pastorační činnost je službou pokřtěným i nepokřtěným a spočívá především v pomoci jednak při hledání nebo upevňování víry, a jednak při řešení nejrůznějších životních situaci. Nedílnou součástí pastorace je udělování svátostí. V této záložce najdete základní informace a praktické rady, co budete potřebovat např. k vyřízení křtu, svatby atd.

Křest
Křest je brána ke svátostem. Je ke spáse tak nutný, že musí být přijat buď skutečně, nebo touhou. Jím jsou lidé zbaveni hříchů, znovuzrozeni v Boží děti a trvalým znamením jsou připojeni ke Kristu a včleněni do církve. K přijetí je způsobilý každý člověk, pokud není pokřtěný.

Křest dítěte – aby dítě bylo pokřtěno, je třeba: souhlasu rodičů, nebo alespoň jednoho z nich, opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství (pokud tato výchova zcela chybí, křest se odloží). Aby někdo byl kmotrem, je třeba: aby dovršil šestnáctý rok svého věku, byl katolík, pokud možno i biřmovaný a již přijal svaté přijímání, dále aby vedl život odpovídající víře a převzatého kmotrovství. Nesmí být otcem nebo matkou křtěnce.

Křest dospělého – k udělení křtu dospělého se vyžaduje: aby projevil svou vůli přijmout křest, aby byl dostatečně poučen o pravdách víry a povinnostech křesťanů, osvědčil se v křesťanském životě během katechumenátu. V naší arcidiecézi takováto průprava trvá minimálně půl roku, přičemž k přijetí do katechumenátu jsou stanovena tato dvě data: v sobotu před slavností Seslání Ducha svatého (pro ty, jejichž křest je plánován o následujících Velikonocích), nebo v sobotu před první nedělí adventní (pro ty, jejichž křest je plánován za jeden a půl roku).

Potřebné doklady v případě křtu:
Dítěte – rodný list dítěte, oddací list rodičů, potvrzení o křtu rodičů (aspoň jednoho)
Dospělého – rodný list

O podrobnostech vás rád bude informovat farář při vaší osobní návštěvě anebo po telefonické domluvě na telefonu 318 622 203 nebo 722 430 984, e-mail: robert.cieszkowski@seznam.cz