Pozvánka na Roráty

V období příprav na svátky Narození Ježíše Krista, kterému se říká advent (od latinského slova adventus – příchod), v katolické tradici se slaví tzv. Roráty. Jejích název pochází od prvních slov introitu neboli vstupní antifony, který zní: Rorate coeli desuper… (Rosu dejte nebesa, shůry…).
Podle pramenu původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV. Panovník zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, a to zvláště v prostředí utrakvistickém. Dosáhla svého vrcholu v 16. století. Rorátní zpěv provozovala zvláště literátská bratrstva. Rušení bratrstev za josefínských reforem roku 1783 znamenalo také úpadek rorátů jako takových. Od 20. století až do současné doby probíhají snahy alespoň o částečnou obnovu tradice rorátů.
V kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách jsou sloužené rorátní mše svaté v pondělí, středu, čtvrtek a pátek, vždy od 6.00 hodin, po celou dobu adventní. Všichni jste srdečně zvaní.

Pozvánka na Roráty